ZŠ JUDr. J. Mareše - oprava/výměna výtahu na potraviny ve školní jídelně - opakované
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ JUDr. J. Mareše - oprava/výměna výtahu na potraviny ve školní jídelně - opakované
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000070
Evidenční číslo VZ
VZ2022-084-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.10.2022 13:51:58
Lhůta pro podání nabídek
04.11.2022 00:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava (odstranění závad) příp. kompletní výměna výtahu na potraviny ve školní jídelně na ZŠ a MŠ JUDr. J. Mareše dle Inspekční zprávy e.č. 99-01645/4 ze dne 25.04.2022, kterou zpracovala servisní firma ELVÝZ, s.r.o., Znojmo. Odstraněny budou kompletně veškeré závady obsažené v odstavci „Inspekční nález“. V případě nabídky kompletní výměny výtahu bude nový výtah odpovídat min. specifikaci dané touto inspekční zprávou.

Další specifikace předmětu zakázky:
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- uvedení dočasně využívaných prostor a ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení pře-depsané kvality a předepsaných technických parametrů díla s ohle-dem na předmět využití; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění poz-dějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců ( účastník může nabíd-nout záruku vyšší),
- nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci před-mětu zakázky,
- při předání díla bude objednateli předána revizní zpráva na dotčený výtah, ze které bude patrné, že veškeré závady byly odstraněny,
- v případě výměny výtahu jsou součástí díla všechny práce nutné k bezvadnému provedeni díla tj.: dodávka a montáž vlastního zařízení, doprava, instalace přívodního kabelu k hlavnímu vypínači výtahu včetně patřičného jističe a revize, demontáž a likvidace stávajícího zařízení, veškeré související stavební a malířské práce, technick6 dokumentace výtahu, výchozí revize.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33200/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.83 KB 19.10.2022 13:51:58
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 19.10.2022 13:51:58
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 58.29 KB 19.10.2022 13:51:58
Př.4_Dokumentace 3.82 MB 19.10.2022 13:51:58
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 19.10.2022 13:51:58
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 19.10.2022 13:51:58
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 19.10.2022 13:51:58
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 445.37 KB 19.10.2022 13:51:58


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SOD 445.71 KB 03.01.2023 08:55:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ELVÝZ, s.r.o. 26235820 Zařazen Česká republika Ne 768 699,00 bez DPH
930 125,79 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELVÝZ, s.r.o. 26235820 2022 768 699,00 bez DPH
930 125,79 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH