Modernizace MKDS 2022 - II. etapa
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace MKDS 2022 - II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000071
Evidenční číslo VZ
VZ2022-087-MOL-ITS
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.11.2022 14:44:52
Lhůta pro podání nabídek
21.11.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je modernizace městského kamerového dohlížecího systému spočívající ve výměně kamer ve vybraných lokalitách dle požadavku Městské policie Znojmo.

Specifikace a rozsah díla je stanoven výkazem výměr a zadávací dokumentací.

Další specifikace předmětu zakázky:
- vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhod-nutí nutných k provedení díla,
- vytvoření všech záznamů, atestů, revizí, apod., kterými bude pro-kázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla,
- nabídka pozáručního servisu,
- zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat a naplnit podmínky vydaných závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (zejména odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Znojmo), vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a vlastníků dotčených nemovitostí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34198/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.12.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.67 KB 08.11.2022 14:44:52
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 08.11.2022 14:44:52
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 58.44 KB 08.11.2022 14:44:52
Př.4_Dokumentace 16.01 KB 08.11.2022 14:44:52
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 08.11.2022 14:44:52
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 08.11.2022 14:44:52
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 08.11.2022 14:44:52
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 444.94 KB 08.11.2022 14:44:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data