Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000016
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.03.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
22.02.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla Územní studie krajiny (dále také „ÚSK“), tj. odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Výstupy ÚSK budou sloužit také k aktualizaci, příp. doplnění jevů v územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností Bruntál (dále jen „ÚAP SO ORP Bruntál“). Územní studie krajiny bude podkladem k aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, zejména pro upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.
Územní studie krajiny bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.
Zadání územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál (dále také „SO ORP Bruntál“) bylo doplněno a upraveno na základě konzultace s nadřízenými orgány územního plánování a s orgánem ochrany přírody.


Datum zahájení zadávacího řízení: 7.2.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/uzemni-studie-krajiny-spravniho-obvodu-orp-bruntal/ds-45067
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.03.2017
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 2.27 MB 16.03.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.97 MB 16.03.2017 00:00:00
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 5.49 MB 16.03.2017 00:00:00
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 3.49 MB 16.03.2017 00:00:00
D1 zveřejnění registr 124.04 KB 14.01.2019 08:59:09


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok 185.50 KB 18.01.2019 09:15:16
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok 185.14 KB 18.01.2019 09:15:16
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 271.86 KB 12.11.2019 06:34:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
G-Consult, spol. s r. o. 64616886 Zařazen Česká republika Ne 1 479 000,00 bez DPH
1 789 590,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
G-Consult, spol. s r. o. 64616886 2017 1 479 000,00 bez DPH
1 789 590,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
G-Consult, spol. s r. o. 64616886 2018 - bez DPH
- s DPH
779 500,00 bez DPH
943 195,00 s DPH
G-Consult, spol. s r. o. 64616886 2019 - bez DPH
- s DPH
699 500,00 bez DPH
846 395,00 s DPH