ZŠ U Červených domků Hodonín - elektroinstalace
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ U Červených domků Hodonín - elektroinstalace
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000656
Evidenční číslo VZ
VZ02
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.03.2019 13:30:37
Lhůta pro podání nabídek
23.04.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy ZŠ U Červených domků Hodonín“ spočívající v provedení nové elektroinstalace 1., 2. a 6. pavilonu základní školy U Červených domků v Hodoníně. Jedná se o novou světelnou a zásuvkovou elektroinstalaci, systém jednotného času, zvonění a školního rozhlasu. Dále bude rekonstruována datová síť školy.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně – 2.etapa“ vypracované Markem Hrbotickým, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, IČ: 68022999 v říjnu 2018 a v projektové dokumentaci s názvem “Rekonstrukce datových rozvodů v objektu ZŠ U Červených domků v Hodoníně – 2.ETAPA“ vypracované Ing. Zdeňkem Prokopem, Dvorní 510/42, 696 18 Lužice, IČ: 455 07 589 v prosinci 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.rpa.cz/profile_display_778.html v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě.
Bližší informace o elektronickém nástroji jsou dostupné na uživatelské podpoře tel. +420 597 587 111 v pracovních dnech od 8.00 do 17.00. Dodavatel musí mít pro možnost podání nabídky dokončenou registraci jako dodavatel v elektronickém nástroji.
Kontaktní údaje
Mgr. Petra Hájková
Telefon: +420 542 211 083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 424.36 KB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 738.55 KB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy 2.04 MB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Výkaz výměr Příloha č. 2 Výkaz výměr 617.20 KB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 76.91 KB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele 79.29 KB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Projektová dokumentace Příloha č. 5 Projektová dokumentace 16.85 MB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 80.52 KB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Harmonogram Příloha č. 7 Harmonogram 628.92 KB 29.03.2019 13:30:37
Žádná starší verze


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o vyloučení účastníka 1.22 MB 07.06.2019 09:03:12
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 424.29 KB 21.06.2019 10:54:35
Žádná starší verze
Příloha Oznámení o výběru dodavatele - Zpráva o hodnocení nabídek 3.26 MB 21.06.2019 10:55:19
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO část 1_Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín – elektroinstalace_ZŠ U Červených domků Hodonín - elektroinstalace 10.18 MB 15.08.2019 13:30:16
Žádná starší verze
SMLOUVA O DÍLO část 2_Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín – elektroinstalace_ZŠ U Červených domků Hodonín - elektroinstalace 6.43 MB 15.08.2019 13:30:30
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 578.76 KB 01.08.2019 15:37:28
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín – elektroinstalace 0 Zařazen 14 099 612,15 bez DPH 17 060 530,70 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín – elektroinstalace 0 14 099 612,15 bez DPH
17 060 530,70 s DPH
- bez DPH
- s DPH