Oprava fasády OÚ Blatno
Obec Blatno

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava fasády OÚ Blatno
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Koncept
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.12.2020 14:54:24
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s provedením zakázky „Oprava fasády OÚ Blatno“, a to v souladu s touto Výzvou, Výkazem výměr a Technologickým postupem realizace akce.

Předmětem zakázky je oprava fasády budovy Obecního úřadu v Blatně. Objekt občanského vybavení čp. 1 se nachází v intravilánu obce Blatno, na stavební parcele číslo 19/1. Potřeba realizace projektu vychází zejména z fyzického stavu budovy. Fasáda vykazuje pokročilou devastaci (praskliny, nejednotnost), což je zapříčiněno jejím stářím a povětrnostními vlivy. Nejedná se o projekt na energetické snížení náročnosti budovy! Realizací projektu dojde k obnově pláště budovy, a tím k celkovému zlepšení jejího vzhledu a ke zvýšení technické úrovně veřejné budovy. Projekt přispěje ke zlepšení kvality života ve venkovském prostoru, zlepší estetický vzhled obce, zvýší kvalitu života místních obyvatel, přispěje k ochraně životního prostředí. Obecní úřad sídlí v bývalé komendě (zámku). Objekt není kulturní památkou. Opravou fasády obecního úřadu budou odstraněny poruchy, které mají za následek odpadávání omítky, včetně malby, dojde k zabránění zatékání vody do konstrukcí zdí, což má zásadní vliv na statiku samotné budovy. Bude zajištěna bezpečnost obyvatel obce i návštěvníků (padající omítka, apod.). Efektu bude dosaženo stavebními úpravami, které zahrnují stavebně technické práce. Konkrétně:

V rámci opravy fasády bude nejprve postaveno lešení. Následně budou zakryta všechna okna. Pak bude zkontrolován stav současné omítky. Předpokládá se, že bude otlučena ze 40% celkové plochy. Po otlučení budou plochy fasády omyty tlakovou vodou. Stavební práce budou pokračovat opravou vápenné štukové omítky členitosti tř. 2 ze 40%. Po technologické přestávce bude následovat nanesení penetračního nátěru silikonového + 2x silikonový fasádní nátěr. Dále bude demontováno lešení a všechen stavební odpad bude naložen na nákladní vůz a odvezen na skládku. Okolí staveniště bude uklizeno.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o kompletní provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.). Zakázka bude zhotovitelem zabezpečena v celém rozsahu.

Vybraný zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací zakázky, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajistit úklid stanoviště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zaškolení obsluhy;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty materiálů a výrobků, revize, prohlášení o shodách podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- další práce a činnosti v souladu s Výkazem výměr a s Technologickým postupem realizace akce.

Podrobný popis a rozsah všech stavebních, řemeslných a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení požadovaných standardů je řešen ve Výkazu výměr.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
600 653.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Blatno
Blatno 1
43001, Blatno
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obec Blatno
Blatno 1
43001, Blatno
Kontaktní údaje
Jméno: Iveta Rabasová Houfová, starostka obce
Telefon: +420 474 625 839, +420 603 563 675
E-mail: uradblatno@centrum.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Blatno
IČO
00261807
DIČ
CZ00261807
Poštovní adresa
Blatno 1
430 01, Blatno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-008651
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00261807

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.50 MB 16.12.2020 14:54:24
Dodatek č. 1 533.71 KB 16.12.2020 14:54:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data