Grilování – piknik ve městě
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Grilování – piknik ve městě
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000022
Evidenční číslo VZ
VZ2021-041-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.06.2021 08:56:07
Lhůta pro podání nabídek
18.06.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného griloviště v lokalitě u řeky Dyje (ul. Melkusova) podle návrhu, který zpracoval Ing. arch. Michal Štancl.

Další specifikace předmětu zakázky:
- vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, zajištění důkladné ochrany podlah tělocvičny a gymnastického sálu, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
502 187.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12792/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.74 KB 09.06.2021 08:56:07
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 09.06.2021 08:56:07
Př.4_Dokumentace 206.76 KB 09.06.2021 08:56:07
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 09.06.2021 08:56:07
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 09.06.2021 08:56:07
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 09.06.2021 08:56:07
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 443.95 KB 09.06.2021 08:56:07
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 59.04 KB 09.06.2021 08:56:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data