PD – DPS Vančurova 17 – budova C, přestavba 2.NP
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
PD – DPS Vančurova 17 – budova C, přestavba 2.NP
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000055
Evidenční číslo VZ
VZ2021-083-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.12.2021 14:54:45
Lhůta pro podání nabídek
05.01.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dispoziční studie a jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení a zadání stavby, která bude řešit přestavbu již nevyužívaných prostor jídelny, kuchyně a souvisejících místností ve 2.NP budovy C v objektu DPS Vančurova 17. Záměrem je vybudovat potřebné pro-story, které budou sloužit pro odlehčovací službu, pečovatelskou službu a poradnu dle předložené specifikace viz příloha č. 4 této výzvy.

Projektová dokumentace bude v uvedeném rozsahu (vč. souvisejí-cích činností):
A) Projektová dokumentace pro získání všech nutných povolení pro provedení stavby zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
B) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně sestavení soupisu prací bude v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DSP“),
C) Výkaz výměr a rozpočet stavby bude zpracován s dělením položek dle zatřiďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5. Dále také na rozlišování majetku dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci ...),
D) Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace všemi dotčenými orgány státní správy (KHS, HZS, JmK OŽP, OIP, …).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16572/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.77 KB 15.12.2021 14:54:45
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 15.12.2021 14:54:45
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 112.00 KB 15.12.2021 14:54:45
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 15.12.2021 14:54:45
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 15.12.2021 14:54:45
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 15.12.2021 14:54:45
Př.4_Dokumentace 2.19 MB 15.12.2021 14:54:45
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 445.31 KB 15.12.2021 14:54:45


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva 377.65 KB 14.03.2022 14:31:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data