Workoutová hřiště - 2022
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Workoutová hřiště - 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000025
Evidenční číslo VZ
VZ2022-041-MOL-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.06.2022 08:51:56
Lhůta pro podání nabídek
13.06.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je umístění workoutových sestav ve vybraných lokalitách – ZŠ JUDr. J. Mareše, ZŠ Pražská a Oblekovice. Workoutová hřiště budou sloužit pro sportovní aktivity. Workoutové sestavy budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 16630, která stanovuje podmínky pro konstrukci trvale instalovaného fitness vybavení pro venkovní použití. Součástí sestav budou v ochranné zóně umístěné speciální dopadové plochy ze zatravňovacích rohoží. Tyto do-
padové plochy budou vyrobeny v souladu s normou ČSN EN 1177, která stanovuje požadavky na povrchy vyžadující potřebu tlumit nárazy. Hřiště i jednotlivé prvky musí být opatřeny potřebnou certifikací a splňovat veškeré dotčené předpisy a normy odpovídající účelu využití a umístění. Toto bude dokladováno při předání díla objednateli.

Další specifikace předmětu zakázky:
- u lokalit ZŠ JUDr. J. Mareše a ZŠ Pražská bude součástí dodávky exhibiční ukázka cvičení na workoutovém hřišti (se zaměřením na žáky základních škol),
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla s ohledem na předmět využití; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).
- nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24563/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.79 KB 01.06.2022 08:51:56
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 01.06.2022 08:51:56
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 61.75 KB 01.06.2022 08:51:56
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 01.06.2022 08:51:56
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 01.06.2022 08:51:56
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 01.06.2022 08:51:56
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 446.89 KB 01.06.2022 08:51:56
Př.4_Dokumentace 4.57 MB 01.06.2022 08:51:56
Př.4_Dokumentace_aktualizované 4.57 MB 03.06.2022 10:36:17
Př.4_Dokumentace_aktualizované revize 06/06/2022 5.16 MB 06.06.2022 12:02:15


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD 319.39 KB 27.07.2022 15:12:35
Dodatek č. 1 383.06 KB 02.11.2022 12:53:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FITNEMA s.r.o. 03554104 Zařazen Česká republika Ne 892 260,32 bez DPH
1 079 634,99 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FITNEMA s.r.o. 03554104 2022 892 260,32 bez DPH
1 079 634,99 s DPH
642 186,80 bez DPH
777 046,03 s DPH