ZŠ JUDr. J. Mareše - oprava výtahu na potraviny ve školní jídelně
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ JUDr. J. Mareše - oprava výtahu na potraviny ve školní jídelně
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000028
Evidenční číslo VZ
VZ2022-042-MOL-ITS
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.06.2022 15:47:39
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava (odstranění závad) výtahu na potraviny ve školní jídelně na ZŠ a MŠ JUDr. J. Mareše dle Inspekční zprávy e.č. 99-01645/4 ze dne 25.04.2022, kterou zpracovala servisní firma ELVÝZ, s.r.o., Znojmo. Odstraněny budou kompletně veškeré závady obsažené v odstavci „Inspekční nález“.

Další specifikace předmětu zakázky:
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- uvedení dočasně využívaných prostor a ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla s ohledem na předmět využití; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší),
- nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky,
- při předání díla bude objednateli předána revizní zpráva na dotčený výtah, ze které bude patrné, že veškeré závady byly odstraněny.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24604/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
20.06.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 01.06.2022 15:47:39
Př.4_Dokumentace 3.82 MB 01.06.2022 15:47:39
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 01.06.2022 15:47:39
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 01.06.2022 15:47:39
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 01.06.2022 15:47:39
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 443.77 KB 01.06.2022 15:47:39
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.81 KB 01.06.2022 15:47:39
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 58.05 KB 01.06.2022 15:47:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data