TS SNMZ – ul. Dobšická, Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
TS SNMZ – ul. Dobšická, Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000012
Evidenční číslo VZ
VZ2023-015-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.05.2023 14:38:03
Lhůta pro podání nabídek
29.05.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je stavba a zprovoznění nové kioskové trafostanice v areálu SNMZ na ulici Dobšická ve Znojmě dle DPS, kterou zpracoval Pavel Alexa, Renčova 1522/20, 621 00 Brno. Nová trafostanice nahradí stávající technicky dožívající sloupovou trafostanici. Součástí veřejné zakázky je demontáž a likvidace stávající trafostanice.

Další specifikace předmětu zakázky:
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- uvedení dočasně využívaných prostor a ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla s ohledem na předmět využití; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší),
- nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky, tj. ke stavbě nové kioskové trafostanice a jejímu uvedení do provozu;
- při předání díla budou objednateli předány veškeré doklady potřebné k uvedení trafostanice do provozu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 139 535.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41331/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.79 KB 12.05.2023 14:38:03
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 12.05.2023 14:38:03
Př.4_Dokumentace 18.43 MB 12.05.2023 14:38:03
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 12.05.2023 14:38:03
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 12.05.2023 14:38:03
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 12.05.2023 14:38:03
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 58.45 KB 12.05.2023 14:38:03
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 443.16 KB 12.05.2023 14:38:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data