Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa (PD, AD, IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa (PD, AD, IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000007
Evidenční číslo VZ
SLE/33807/24
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.07.2024 09:31:00
Lhůta pro podání nabídek
29.07.2024 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
- vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- plán BOZP,
- inženýrská činnost:
• inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí,
• funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby (koordinátora
BOZP),
• autorský dozor po dobu realizace stavby.

Záměrem je regenerace veřejných prostor sídliště Mírová osada ve statutárním městě Ostrava, městském obvodě Slezská Ostrava. Součástí záměru je nejen vybudování esteticky kultivovaných prostor sídlištních ploch, ale také reorganizace pozemních komunikací, parkovacích ploch, ploch pro pěší, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení i ploch pro každodenní rekreaci.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Studie „Regenerace Mírová Osada,
k. ú. Slezská Ostrava“, vypracovaná společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO: 64086135, se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Studie je zpracovaná pro I. etapu – VI. etapu, přičemž I. etapa je již zrealizována. Tato etapa je provázána s celou dokumentací Studie, proto ji nelze z podkladů odstranit, nicméně zadavatel požaduje již tuto etapu v rámci projektové dokumentace neřešit. Studie tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Dalším podkladem pro vyhotovení projektové dokumentace je příloha č. 7 – Požadavky
na zapracování změn do projektové dokumentace.

Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle § 6 ZZVZ.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Stankovičová
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57978/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Stankovičová
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 94.50 KB 10.07.2024 09:31:00
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 148.42 KB 10.07.2024 09:31:00
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku 57.55 KB 10.07.2024 09:31:00
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení (zásady) 84.00 KB 10.07.2024 09:31:00
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 187.68 KB 10.07.2024 09:31:00
Příloha č. 6 - Studie 17.42 MB 10.07.2024 09:31:00
Příloha č. 7 - Požadavky na zapracování do projektové dokumentace 230.04 KB 10.07.2024 09:31:00
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 367.33 KB 10.07.2024 09:31:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data