Protipovodňová opatření města Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Protipovodňová opatření města Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000071
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.08.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
12.09.2017 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému pro město Bruntál. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky.
Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravující danou problematiku.
Dodávkou se rozumí úplné a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení předmětu veřejné zakázky, včetně zkušebního provozu a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou.
Přílohou zadávací dokumentace jsou rovněž stanoviska dotčených institucí k danému projektu. Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržet veškeré podmínky, které jsou v těchto stanoviscích uvedeny.

Realizace předmětné veřejné zakázky je podmíněna získáním podpory, tzn., pokud nebude podepsána smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 zákona, případně odstoupit od smlouvy.

Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením pověřenou osobou.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 923 994.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
JUDr. Radomír Salvet
Telefon: +420604479431
E-mail: salvet@envipartner.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.11.2017
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace 802.24 KB 22.08.2017 00:00:00
Zadávací dokumentace 3.56 MB 22.08.2017 00:00:00
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 51.50 KB 22.08.2017 00:00:00
Příloha č.2 - Prohlášení o splnění základní způsobilosti 64.50 KB 22.08.2017 00:00:00
Příloha č.3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 106.00 KB 22.08.2017 00:00:00
Příloha č.5 - Projektová dokumentace 5.04 MB 22.08.2017 00:00:00
Příloha č.6 - Stanovisko HZS MSK 246.68 KB 22.08.2017 00:00:00
Příloha č.7 - Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. 1.68 MB 22.08.2017 00:00:00
Příloha č.4 - Položkový rozpočet 19.35 KB 04.09.2017 15:18:23


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru 618.73 KB 06.10.2017 07:42:53


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 412.28 KB 09.11.2017 10:29:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.84 MB 08.11.2017 09:07:31
Příloha - smlouvy o dílo 1.40 MB 08.11.2017 09:07:31


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 454.77 KB 16.02.2018 08:24:58
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 194.99 KB 27.07.2018 12:18:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
EMPEMONT s.r.o. 27772179 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EMPEMONT s.r.o. 27772179 - bez DPH
4 705 191,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH