Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domů na ulici Skrbovické v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domů na ulici Skrbovické v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P15V00000045
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.06.2015 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
25.06.2015 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, podle předané realizační projektové dokumentace v níže uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového rozpočtu.

Předmětem stavby je řešení kompletní dopravní a technické infrastruktury pro budoucí individuální zástavbu rodinnými domy. Jedná se o komunikace a úpravu části stávající ulice Skrbovické, včetně chodníků, páteřové rozvody a přípojky splaškové kanalizace, páteřové rozvody a přípojky dešťové kanalizace, páteřové rozvody a přípojky vodovodu, páteřový rozvod veřejného osvětlení. Jednotlivé přípojky budou ukončeny na hranicích jednotlivých oddělených pozemků.

Stavba je rozdělena na části:

SO 101- Komunikace a zpevněné plochy
SO 301 - Dešťová kanalizace
SO 302 - Splašková kanalizace
SO 303 - Vodovod
SO 402- Veřejné osvětlení

Obsahuje-li zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh požadavky, či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží či služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel stanovuje, že připouští i jiné technicky a kvalitativně obdobné řešení.

Technická zadávací dokumentace včetně výkazu výměr je samostatnou přílohou této výzvy k podání nabídky k plnění veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že Výkaz výměr zahrnuje položky, jejichž čerpání je podmíněno rozhodnutím investora, dle skutečného stavu v prostředí stavby – viz. Technické zprávy v ZD.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná výzva 2.51 MB 29.05.2019 12:09:44
Zadávací dokumentace 5.38 MB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.1 - Čestné prohlášení dodavatele o EFZ 36.50 KB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.2 - Smlouva o dílo - Skrbovická 127.00 KB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.3-1 - Výkaz výměr 598.97 KB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.3-2 - Technická zpráva+dokumentace 76.72 MB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.4 - Podmínky elektronické aukce 46.00 KB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.5 - Seznam subdodavatelů 17.22 KB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.6 - Zakladní údaje uchazeče 44.50 KB 29.05.2019 12:09:44
Příloha č.7 - Krycí list 22.44 KB 29.05.2019 12:09:44
Prohlídka místa plnění 431.91 KB 29.05.2019 12:09:44


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 836.76 KB 20.07.2015 08:41:35


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.15 MB 19.08.2015 06:50:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.27 MB 19.08.2015 06:50:44
Příloha smlouvy o dílo 1.85 MB 19.08.2015 06:50:44
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 1.02 MB 14.09.2016 14:26:15
Dodatek č.2 Smlouvy o dílo 1.05 MB 14.09.2016 14:26:15


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2015 464.40 KB 16.02.2016 13:26:46
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 641.02 KB 27.02.2017 07:31:56
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 268.12 KB 12.09.2017 13:01:07


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Seznam subdodavatelů-za rok 2015 407.34 KB 10.02.2016 09:12:38
Seznam subdodavatelů za rok 2016 244.39 KB 27.02.2017 07:31:56
Subdodavatelé po skončení plnění 270.98 KB 21.07.2017 11:02:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data