Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000010
Evidenční číslo VZ
Z2019-027960
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.08.2019 11:40:41
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy, dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 (dále též „Smlouva“) zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „Vyhláška“), § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8.

Činnosti poskytované zhotovitelem za účelem zajištění zimní údržby jsou vymezeny v příloze č. 6 této Zadávací dokumentace. Zajištěním zimní údržby je primárně myšleno odstranění sněhu z vozovky „plužením“ a dále posyp vozovek posypovým chemickým či inertním materiálem dle pokynů oprávněné osoby Zadavatele (dále jen „Dispečer“). Součástí plnění je zajištění domácí pohotovosti a připravenosti k zásahu na pracovišti posádek jednotlivých vozidel zimní údržby a dle provozních potřeb Zadavatele i dodávka a aplikace solanky při posypu komunikací. Dispečer v návaznosti na konkrétní klimatické podmínky určí a specifikuje konkrétní činnosti, které bude zhotovitel v rámci zajištění zimní údržby vykonávat.

Aktuální plán zimní údržby bude zhotoviteli Zadavatelem předán bez zbytečného odkladu po jeho schválení příslušnými orgány nebo po účinnosti Smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.

Chemické okruhy se ošetřují posypovou solí a vodným roztokem NaCl – chloridu sodného (dále jen „Solanka“). Inertní okruhy se ošetřují pískem nebo kamennou drtí (výběr závisí na klimatických podmínkách a geografickém rozložení okruhu a není striktně dáno). Posypový materiál (vyjma Solanky) je na všech okruzích v majetku Zadavatele.
Dodavatel je povinen zajistit provádění zimní údržby za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dodavatel je zejména povinen v rámci zimní údržby zajistit dodržování postupů a technologií podle § 43 a 44 a přílohy č. 7 Vyhlášky.

Technické podmínky a požadavky Zadavatele pro plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Technické podmínky a požadavky Zadavatele se následně stanou přílohou č. 1 Smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
74 746 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4621/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.11.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 602.66 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 01 - Technické požadavky a podmínky 129.85 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 02 - Návrh smlouvy 57.57 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 03 - Seznam významných služeb 132.58 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 04 - Technické vybavení a řidiči zhotovitele 22.32 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 05 - Krycí list 128.82 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 06 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 18.45 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 07 - Vymezení okruhů 2019 90.23 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 08 - Seznam poddodavatelského plnění 121.60 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 09 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 127.28 KB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 10 - Mapy předpokládaných okruhů zimní údržby 15.84 MB 12.08.2019 11:40:41
Příloha č. 01 - Technické požadavky a podmínky - OPRAVA 138.23 KB 22.08.2019 21:47:42


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna zadávací dokumentace 300.53 KB 22.08.2019 21:45:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 616.15 KB 27.11.2019 22:53:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 4.66 MB 27.11.2019 22:54:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 49356089 Zařazen Česká republika Ne 73 614 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 49356089 2019 - bez DPH
- s DPH
2 958 883,32 bez DPH
- s DPH