Opravy zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Opravy zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000007
Evidenční číslo VZ
VZMR3-2021
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2021 14:08:11
Lhůta pro podání nabídek
22.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravách stávajících zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, které slouží jako obslužné a manipulační pro přístup ke stávajícím objektům.

Součástí této veřejné zakázky jsou 4 samostatné projekty blíže specifikovány níže. Nejedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části. Zadavatel požaduje realizovat plnění jedním vybraným dodavatelem. Důvodem je úspora ekonomických nákladů spočívající zejména v zajištění pouze jednoho zařízení staveniště, jednoho technického dozoru investora, jednoho koordinátora BOZP a dále též v koordinaci stavebních prací pouze s jedním dodavatelem.

Názvy projektů jsou:

1. Oprava zpevněné plochy Patologie
Plocha 1 je situována u objektu Patologie a slouží pro přístup, příjezd a zásobování objektu a částečně jako odstavné plochy pro zaměstnance. Stávající plocha byla provedena v době výstavby nemocnice v období r. 1980 a je provedena z monolitického betonového povrchu. Povrch je popraskaný, sklony a podélné i příčné profily neodpovídají potřebným přechodovým a nájezdovým úhlům pro dnešní vozy. Stávající povrch bude částečně vybourán, zejména v částech největších poruch a také v plochách s nevyhovujícími sklony a výškami k navazujícím komunikacím, vstupům do objektu a přilehlým zeleným plochám. Část betonových ploch zůstane zachována jako podklad pro nový povrch ze zámkové dlažby.
Komunikace bude doplněna o nové odvodnění stávajících ploch liniovým žlabem a prodloužení napojení na dešťovou kanalizaci do stávajícího místa připojení. Součástí prací bude i oprava betonové šachty.
Smíšený provoz chodců a automobilů v areálu nemocnice včetně dopravní obsluhy bude zajištěn po celou dobu výstavby. Na základě předaných podkladů je řešena tato dílčí část bez nezbytné koordinace přerušení provozu po obslužné komunikaci směrem k objektu patologie.

2. Oprava zpevněných ploch Hospodářského dvoru
Hospodářský dvůr je situován ve východní části areálu, dvůr je obklopen Provozní budovou a objektem bývalé kotelny. Zpevněná plocha slouží pro příjezd a přístup pro sanity ZZS LK, likvidaci odpadů nemocnice, vozidel správy a údržby nemocnice, přístupu a příjezdu k provozní části nemocnice a částečně i zásobování nemocnice. Stávající plocha byla provedena v době výstavby nemocnice v období r. 1980 a je provedena z větší části z litého asfaltu na betonovou podkladní vrstvu, částečně z balené živice. Povrch je popraskaný, sklony a podélné i příčné profily neodpovídají potřebným přechodovým a nájezdovým úhlům pro dnešní vozy a neumožňují kvalitní odvodnění ploch. Stávající povrch bude částečně vybourán, zejména v částech největších poruch a také v plochách s nevyhovujícími sklony a výškami k navazujícím komunikacím, vstupům do objektu a přilehlým zeleným plochám. Část betonových ploch zůstane zachována jako podklad pro nový povrch ze zámkové dlažby.
Zpevněná pojízdná plocha dvorní části bude provedena z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm, plochy chodníků budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 40 mm na podklad částečně ze stávajícího betonu s ložnou vrstvou a částečně na přerovnaný vybouraný podklad výškově vyrovnaný stěrkovou vrstvou.
Po dobu stavebních prací bude nutné zajistit provoz sanit a částečně i provoz odpadového hospodářství.

3. Oprava zpevněných plocha Stravovací
Zpevněná plocha u Stravovacího provozu slouží zejména pro zásobování provozu kuchyně prostřednictvím zásobovací rampy, součástí plochy je i přístup k rampě Provozního objektu.
Stávající plocha je z asfaltových povrchů, částečně standardní souvrství asfaltové balené směsi, částečně z litých asfaltů na betonový podkladní beton. Stávající povrch je popraskaný, zvlněný s problematickým odvodem dešťových vod do uličních vpustí. Stávající povrchy budou vybourány, podkladní vrstvy budou částečně odtěženy a vyrovnání do řádných spádových vrstev a bude proveden nový povrch z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm. Součástí prací bude i výšková úprava a doplnění uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v nejbližším místě.
Součástí stavby jsou i přípravné práce pro instalaci vjezdové závory, která bude umístěna z důvodu potřebných nájezdových a výjezdových oblouků pouze jednostranně. Ovládání závory pro vjezd bude z vnitřních prostor Kuchyně na základě vyvolání a komunikace pomocí interkomu, výjezd bude umožněn pomocí odporové smyčky uložené do příjezdové komunikace před vlastní závorou.
Postup prací bude nutné řešit po částech se zajištěním přístupu k zásobovací rampě pro vozidla zásobování, provoz kuchyně nesmí být po celou dobu stavebních prací přerušen a významně omezen. Provoz veřejnosti a RZS nebude touto stavbou dotčen a omezen.

4. Oprava zpevněných ploch Urgentní příjem
Zpevněná plocha u Urgentního příjmu slouží zejména pro příjezd sanitních vozů k Urgentnímu příjmu, částečně k zásobování a přístupu veřejnosti do Bistra.
Stávající plocha je z asfaltového povrchu z asfaltové balené směsi. Stávající povrch je popraskaný, zvlněný s problematickým odvodem dešťových vod do uličních vpustí. Stávající povrchy budou vybourány, podkladní vrstvy budou částečně odtěženy a vyrovnány do řádných spádových vrstev a bude proveden nový povrch z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm. Součástí prací bude i výšková úprava a doplnění uličních vpustí s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v nejbližším místě.
Postup prací bude nutné řešit po částech se zajištěním přístupu do Urgentního příjmu pro vozidla RZS, provoz Urgentního příjmu nesmí být po celou dobu stavebních prací přerušen a významně omezen. Vstup do Bistra bude omezen pro veřejnost i zásobování.Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v Projektové dokumentaci (dále jen PD) pro výběr zhotovitele zpracované v červenci 2021 společností STORING spol. s.r.o., adresa zhotovitele Žitavská 727/16, 460 07 Liberec, IČ: 25410482, pod zakázkovým číslem 2120, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 877 195.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14426/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení 45.50 KB 09.09.2021 14:08:11
Příloha č.2 – Projektová dokumentace 12.87 MB 09.09.2021 14:08:11
Příloha č.3 - Položkový rozpočet 336.47 KB 09.09.2021 14:08:11
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 240.00 KB 09.09.2021 14:08:11
Příloha č.5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 24.12 KB 09.09.2021 14:08:11
Příloha č.6 -Vzor seznamu poddodavatelů 21.35 KB 09.09.2021 14:08:11
Zadávací dokumentace 334.50 KB 09.09.2021 14:08:11


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č.1 213.29 KB 21.09.2021 09:15:14
Dodatečné informace č.2 260.74 KB 22.09.2021 00:04:55


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru 233.57 KB 31.03.2022 16:29:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne 4 958 461,74 bez DPH
- s DPH
Chládek & Tintěra, a.s. 62743881 Zařazen Česká republika Ne 5 157 612,51 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PORR a.s. 43005560