Nemocniční informační systém
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nemocniční informační systém
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2021-035345
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.10.2021 13:53:58
Lhůta pro podání nabídek
08.11.2021 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a uvedení do produktivního provozu nemocničního informačního systému (dále též jen NIS) v prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně rozšíření stávajícího archivu elektronické obrazové dokumentace o dlouhodobé důvěryhodné uchovávání elektronické zdravotnické dokumentace – nezbytnou podmínku pro zavedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě v souladu s legislativou, dodávka a zavedení jednotné komunikační platformy (distribuce dat) a provedení integračních prací, provedení migrace dat z nahrazovaných systémů, zaškolení, dodání potřebných licencí a zpracování a dodání projektové, technickoprovozní a uživatelské dokumentace a dodávka a rozšíření služeb technické podpory a rozvoje.
Předmět dodávky a implementace NIS je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu NIS v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému.
Předmět plnění v podobě služeb technické podpory a rozvoje je blíže specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře a rozvoji, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Jednotlivá nabízená řešení musejí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách, zejména v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Technické dokumentaci.
Předmětem plnění je dále i uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou, jejíž návrh je uveden v příloze č. 6 této ZD.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele za účelem poskytování dodávek a služeb v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky za specifických podmínek stanovených zadavatelem. Návrh smlouvy o vzdáleném přístupu tvoří přílohu č. 5 této ZD.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
33 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14716/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 717.38 KB 05.10.2021 13:53:58
Přílohy zadávací dokumentace 2.60 MB 05.10.2021 13:53:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 169.29 KB 19.10.2021 11:05:43
Vysvětlení ZD č. 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek 215.51 KB 25.10.2021 14:35:51
Příloha č. 1 DP - oprava ze dne 25.10.2021 2.31 MB 25.10.2021 14:36:25
Vysvětlení ZD č. 3 146.75 KB 29.10.2021 20:24:02
Vysvětlení ZD č. 4 157.01 KB 05.11.2021 19:04:38


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 108.60 KB 27.04.2022 18:34:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
DATALAN, a.s. 35810734 Zařazen Slovenská republika Ne 39 580 556,00 bez DPH
- s DPH
ICZ a.s. 25145444 Zařazen Česká republika Ne 32 870 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ICZ a.s. 25145444