Stavební úpravy objektu pro dekontaminační zařízení
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy objektu pro dekontaminační zařízení
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000028
Evidenční číslo VZ
NsPCL642/23-právní
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.12.2023 10:27:39
Lhůta pro podání nabídek
09.01.2024 09:55:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je provedení veškerých činností, prací a souvisejících dodávek nutných k úplnému a řádnému provedení zakázky: Stavební úpravy objektu pro dekontaminační zařízení pro projekt Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Česká Lípa, reg. č. projektu CZ.05.01.05/11/22_014/0000679, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.

Součástí díla je mj.:
• úplné a bezvadné provedení všech činností a prací, včetně dodávek potřebných materiálů, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné
• zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
• zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru
k řádnému provedení díla
• účast na pravidelných kontrolních dnech provádění díla
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, majetku a životního prostředí
• likvidace, odvoz a uložení odpadů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 229/2014 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených
• provedení předání díla
• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických a dalších parametrů díla
• dodání průvodní technické dokumentace, atestů materiálů, dokladů dle platných právních předpisů a dokladů potřebných pro uvedení díla do provozu
• zpracování seznamu doporučených ošetřovacích prostředků a předepsaných ochranných
a bezpečnostních pomůcek ve 2 vyhotoveních.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 064 000.25 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50731/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 399.89 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.1 - rozpočet soupisu prací 167.48 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.2 - projektová dokumentace 4.13 MB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.3 - Prohlášení předpoklady 36.00 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.4 - Krycí list 38.00 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.5 - Vzor smlouvy 573.35 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.6 - Prohlášení podmínky 30.50 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.7 - seznam významných prací 54.00 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.8 - ČP společenská odpovědnost plnění VZ 20.37 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.9 - ČP ve vztahu k ruským_Běloruským subjektům 58.50 KB 19.12.2023 10:27:39
Příloha č.10 - Požadavky-na-elektronickou-komunikaci 33.80 KB 19.12.2023 10:27:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data